เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงานได้เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โดย ดร.ชยสิทธิ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (BSE) จากนั้นคณะกองทุนฯ ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการการสร้างโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตไบโอเอทิลีนจากไบโอเอทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอัฉริยะแบบสองมิติ (2D-Smart Materials) ซึ่งมี ผศ.ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจเป็นหัวหน้าโครงการ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) โดยมีคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิต และเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ